Maun Sarwar.jpg
Photographer from Rajshahi, Bangladesh.


Farid Akter Porag, Rajshahi
© Farid Akhter Porag / Wikimedia Commons